Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.PROSTA38.PL
 

§1 WPROWADZENIE
Na wstępie chcielibyśmy Państwu podziękować – jesteśmy zaszczyceni, że wybrali Państwo produkty przygotowywane przez Prosta 38. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług serwisu www.prosta38.pl, procedurę składania zamówień produktów oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkownika, a także szczegółowe zasady wykonywania umowy przez Sprzedawcę. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy dostawy produktów.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.prosta38.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Elżbieta Zadrożna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „IMPULS” RESTAURACJA NIGHT CLUB ZADROŻNA ELŻBIETA, NIP 7392217725,  ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn, zwana dalej Sprzedawcą.
2.    Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod nr telefonu 728 568 569 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: prosta38@wp.pl
3.    Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem, określa przedmiot i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, przedmiot umowy zawieranej między Sprzedawcą a podmiotem korzystającym z Serwisu i dokonującym za jego pośrednictwem zamówień produktów, zwanym dalej Użytkownikiem, zasady zawierania i wykonywania umowy, a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz Sprzedawcy.
4.    Za pośrednictwem Serwisu sprzedawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy dostawy produktów dostępnych w Serwisie, w tym cateringu.
5.    Przez umowę dostawy produktów należy rozumieć także umowę dostawy cateringu.
6.    Zamówienie przez Użytkownika produktów wybranych w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy dostawy produktów. Oferta przestaje wiązać Sprzedawcę po upływie 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.
7.    Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Płatność za zamówione przez Użytkownika produkty jest zawsze szczegółowo określona w podsumowaniu zamówienia.
8.    Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod zakładką „Polityka prywatności”.
9.    Polityka prywatności reguluje wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę.
10.    Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych. Podanie danych osobowych nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych może skutkować niemożliwością prawidłowego wykonania umowy dostawy produktów przez Sprzedawcę lub wstrzymaniem przez Sprzedawcę wykonania tej umowy z winy Użytkownika.
11.    Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu dostawy produktów, jak również do niezwłocznej aktualizacji innych danych, które uległy zmianie.
12.    W przypadku złożenia zamówienia produktów niebędących cateringiem Użytkownik nie ma możliwości zmiany adresu dostawy produktów na inną niż podana w zamówieniu.
13.    Użytkownik jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o zmianie adresu dostawy zamówionego uprzednio cateringu.
14.    W przypadku niepoinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu dostawy cateringu z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a catering dostarczony na adres podany przy składaniu zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony Użytkownikowi.
15.    Użytkownik ma prawo do dokonania rejestracji tylko jednego konta w Serwisie.
16.    Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań Sprzedawca ma prawo zablokować jego profil.
17.    Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania nieprawdziwych zamówień oraz do terminowej zapłaty Sprzedawcy wynagrodzenia za zamówione produkty.
18.    Użytkownik loguje się w Serwisie za pomocą podania adresu poczty elektronicznej i hasła dostępu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej i hasła dostępu osobom trzecim.
19.    W przypadku zawarcia umowy dostawy produktów przez osobę trzecią korzystającą z poczty elektronicznej i hasła dostępu do Serwisu przypisanego do Użytkownika umowa taka jest uważana za zawartą przez Użytkownika.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE
1.    Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, jak również przeglądarki stron internetowych, jak np. Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.

§4 PRZEDMIOT UMOWY I PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTU
1.    Złożenie zamówienia wymaga zarejestrowania się w Serwisie.
2.    Przed zawarciem umowy dostawy produktów Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie okienka wyboru, jak również zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka wyboru.
3.    W razie wątpliwości co do treści Regulaminu lub znaczenia pojęć użytych w Regulaminie Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zaczerpnięcia informacji i wyjaśnienia wątpliwości.
4.    Przedmiotem umowy zawieranej przez Użytkownika ze Sprzedawcą poprzez złożenie zamówienia jest odpłatna dostawa przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika produktów wybranych przez Użytkownika, w określonej przez Użytkownika i możliwej do wyboru ilości.
5.    W przypadku zamówienia cateringu Użytkownik wybiera również liczbę dni, przez którą będzie dostarczany catering, rodzaj diety oraz jego kaloryczność.
6.    Rodzaje diet cateringu udostępniane Użytkownikom do zamówienia mogą być modyfikowane przez Sprzedawcę w każdym momencie.
7.    W przypadku modyfikacji lub usunięcia określonej diety z menu Użytkownicy, którzy ją zamówili będą otrzymywali tę dietę aż do zakończenia okresu umowy określonego zamówieniem.
8.    Umowa dostawy produktów zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Użytkownikowi oświadczenia o akceptacji zamówienia.
9.    Aby złożyć zamówienie i zawrzeć ze Sprzedawcą umowę dostawy produktów Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i aktualne dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz opłacić zamówienie.
10.    Użytkownik może opłacić zamówienie:
a.    korzystając z platformy płatności internetowych www.tpay.com,
b.    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr  20 1160 2202 0000 0000 3482 8682.
9.    Wybór sposobu zapłaty wynagrodzenia należy do Użytkownika i jest dokonywany poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia.
10.    Ceny podane w Serwisie są cenami brutto należnymi za wybrany przez Użytkownika produkt w ilości określonej w opisie produktu.
11.    W przypadku cateringu Sprzedawca określa cenę zestawu cateringu na jeden dzień, po uprzednim wybraniu przez Użytkownika rodzaju diety i jej kaloryczności.
12.    Po wybraniu okresu na jaki Użytkownik zamawia catering Sprzedawca udostępnia w podsumowaniu łączną cenę brutto za całe zamówienie, obliczaną w następujący sposób:
cena za jeden dzień określonej diety x liczby dni.
13.    Minimalny czas trwania umowy cateringu wynosi jeden dzień.
14.     Sprzedawca dostarcza produkty zamówione przez Użytkownika do następujących miejsc: Olsztyn, Bartąg, Tomaszkowo, Dorotowo, Dywity, Kieźliny, Wadąg, Naterki, Łupstych, Różnowo, Wójtowo oraz miejscowości znajdujących się po drodze z siedziby Sprzedawcy do ww. miejscowości.
15.    W przypadku braku określonej miejscowości na liście dostępnej w Serwisie należy przed dokonaniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą.
16.    Sprzedawca nie przyjmuje zamówień cateringu dokonywanych drogą telefoniczną i wysyłanych do niego za pomocą poczty elektronicznej.
17.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i informację o konieczności jego opłacenia lub informację, o tym, że zamówienie zostało opłacone.

§5 WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
1.    Sprzedawca przyrządza posiłki na podstawie diet układanych przez dietetyka lub szefa kuchni.
2.    Posiłki będące przedmiotem zamówienia są dostarczane Użytkownikowi w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w papierowej torbie. Na każdym pojemniku znajduje się etykieta oznaczona numerem Użytkownika oraz informacją o rodzaju diety i jej kaloryczności.
3.    Opakowania, w których znajduje się posiłki dostarczone w ramach cateringu mogą być podgrzewane w kuchence mikrofalowej.
4.    Zamówione produkty, za wyjątkiem cateringu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi pod wskazany przez niego adres w terminie wskazanym Użytkownikowi podczas składania zamówienia.
5.    Sprzedawca przyjmuje zamówienia cateringu na określony dzień z wyprzedzeniem zgodnie z poniższym schematem:
a.    Użytkownikowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w poniedziałek do godziny 12:00 zostanie dostarczony catering na środę; Użytkownikowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w poniedziałek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony catering na czwartek;
b.    Użytkownikowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com we wtorek do godziny 12:00 zostanie dostarczony catering na czwartek; Użytkownikowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com we wtorek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony catering na piątek;
c.    Użytkownikowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w środę do godziny 12:00 zostanie dostarczony catering na piątek;
d.    Użytkownikowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com od godziny 12:00 w środę do godziny 12:00 w piątek zostanie dostarczony catering na poniedziałek; Użytkownikowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w piątek po godzinie 12:00, w sobotę albo w niedzielę zostanie dostarczony catering na wtorek.
5.    Sprzedawca dostarcza zamówienie pod wskazany przez Użytkownika w zamówieniu adres dostawy od godziny 16:00 dnia poprzedzającego dzień, na który został zamówiony catering do godziny 7:00 dnia, na który został zamówiony catering.
6.    Dostawa cateringu odbywa się w następujący sposób: Sprzedawca zostawia zamówienie pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Użytkownika bądź do rąk własnych Użytkownika albo jego domownika.
7.    Dostawa produktów innych niż catering odbywa się w następujący sposób: Sprzedawca dostarcza zamówienie do rąk własnych Użytkownika lub innej osoby przebywającej pod adresem wskazanym przez Użytkownika.
8.    Sprzedawca nie dokonuje weryfikacji tożsamości osoby, która odbiera zamówienie pod wskazanym przez Użytkownika w zamówieniu.
9.    W przypadku niemożności dostarczenia cateringu na określony dzień z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, catering uważa się za skutecznie dostarczony, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków za ten catering. Przez przyczyny leżące po stronie Użytkownika rozumie się w szczególności odmowę przyjęcia cateringu przez Użytkownika, niemożność dostania się przez Sprzedawcę pod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu Użytkownika spowodowaną nieprzekazaniem Sprzedawcy klucza, kodu do domofonu lub nieotwarciem dostawcy drzwi.
10.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież zamówienia dokonaną spod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu Użytkownika.
11.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie produktu wynikłe ze zdarzeń losowych i innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
12.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na określony dzień z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy należność pieniężną przypadającą za ten dzień cateringu Sprzedawca zalicza na poczet zapłaty za inny dzień cateringu, wybrany przez Użytkownika i zakomunikowany Sprzedawcy drogą telefoniczną lub wiadomości e-mail.
13.    Na życzenie Użytkownika Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
14.     Bezpośrednio po dostarczeniu cateringu Użytkownik jest zobowiązany do jego niezwłocznego umieszczenia w lodówce lub innym miejscu, w którym temperatura wynosi od 2 do 4 stopni Celsjusza i jest ono przeznaczone do przechowywania żywności.
15.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, świeżość i przydatność do spożycia produktów, które nie zostały bezpośrednio po ich dostarczeniu spożyte lub umieszczone przez Użytkownika w lodówce lub innym miejscu opisanym w niniejszym Regulaminie.
16.    Catering na określony dzień powinien być spożyty w terminie oznaczonym na poszczególnych opakowaniach.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1.    W przypadku niezgodności dostarczonego produktu z zamówieniem lub zastrzeżeń związanych z dostarczeniem produktów Użytkownik jest uprawniony do wniesienia reklamacji poprzez wysłanie jej w formie pisemnej na adres przedsiębiorcy określony w §2 ust. 1 Regulaminu w terminie 48 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, w szczególności w przypadku niedostarczenia zamówienia bądź produktu niezgodnego ze złożonym przez Użytkownikowi zamówieniem. Użytkownik jest zobowiązany do uzasadnienia i udokumentowania niezgodności dostarczonego mu produktu ze złożonym zamówieniem.  W przypadku spożycia produktu reklamacja zamówienia nie będzie przez Sprzedawcę rozpatrzona. Sprzedawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia reklamacji i rozpoznania jej w terminie 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia.
2.    Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bowiem przedmiotem świadczenia Sprzedawcy są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności.
3.    Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a.    https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b.    https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c.    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
4.    Użytkownik będący konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą,
b.    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
5.    Użytkownik będący konsumentem może uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
6.    W trakcie trwania umowy dostawy cateringu Użytkownik może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednodniowego okresu wypowiedzenia, do którego nie wlicza się dnia, w którym Użytkownik dokonuje wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia, które zostało dokonane w sobotę albo w niedzielę rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek. Wypowiedzenie składa się za pomocą wysłania przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej prosta38@wp.pl, w którym Użytkownik powinien określić datę, od której umowa cateringu ma być rozwiązana oraz wskazać rachunek bankowy, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu środków pieniężnych. Na skutek rozwiązania umowy za wypowiedzeniem złożonym przez Użytkownika Sprzedawca zwraca Użytkownikowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego 50% wartości tej części zamówienia, która nie będzie dostarczona Użytkownikowi na skutek rozwiązania umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotnego przelewu środków w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy przez wypowiedzenie.

§7 INNE
1.    Sprzedawca udostępnia w Serwisie pełną listę alergenów oraz menu cateringu przynajmniej na dwa najbliższe dni. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany listy alergenów oraz menu bez podawania przyczyny.
2.    Sprzedawca udostępnia w Serwisie aktualną listę innych niż catering produktów, które dostarcza Użytkownikom.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niedostarczenia produktów, które zamówił Użytkownikowi w przypadku, gdy pomimo ich dostępności w Serwisie nie będzie w stanie ich dostarczyć, pod warunkiem poinformowania Użytkownika o fakcie niemożności dostarczenia produktów w terminie ___ godzin / minut od dnia dostarczenia zamówienia.
4.    W przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien przed zawarciem umowy dostawy produktów skonsultować możliwość spożywania określonych towarów z lekarzem.
5.    Zdjęcia i opisy produktów umieszone w Serwisie są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Użytkownika ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i cechach charakterystycznych produktów.
6.    Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach i nowych produktach lub usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS. W celu otrzymywania ww. informacji Użytkownik powinien uprzednio wyrazić zgodę na ich otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody. Zaznaczenie okienka zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS nie jest obowiązkowe.
7.    Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uważa się za nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
8.    Sprzedawca ma prawo zablokować lub usunąć profil Użytkownika, którego działania naruszają niniejszy Regulamin.
9.    Sprzedawca ma prawo żądać od Użytkownikowi zmiany hasła.
10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
11.    O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną także opublikowane w Serwisie.
12.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.11.2020r.