Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.PROSTA38.PL

WPROWADZENIE


Dane osobowe, ich zgodne z prawem wykorzystanie i ochrona to fundamenty właściwej relacji na linii konsument - przedsiębiorca. Nie inaczej jest w działalności gastronomicznej i właśnie dlatego nasze usługi to nie tylko doskonałe jedzenie I atmosfera, którą tworzyliśmy z Państwem przez lata, lecz także dbałość o zachowanie najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych naszych Klientów. Przygotowana przez nas polityka prywatności została stworzona, aby każdy Klient i Użytkownik strony internetowej wiedział, jak zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy oraz udostępniamy jego dane osobowe. Zaprezentowana polityka prywatności opisuje jakie dane osobowe wykorzystujemy, w jakich celach je gromadzimy i wykorzystujemy oraz jakie prawa przysługują w związku z tym naszym Klientom.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1    Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową www.prosta38.pl, zwaną w dalszej treści „Serwisem”.
1.2    Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego „RODO”) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Elżbieta Zadrożna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „IMPULS” RESTAURACJA NIGHT CLUB ZADROŻNA ELŻBIETA, NIP 7392217725,  ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn, zwana w dalszej części „Administratorem”.
1.3    Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
1.4    Administrator chroni prywatność i przekazywane mu lub zbierane przez niego w inny sposób dane osobowe z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Serwisu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.  
1.5    Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodne z prawem oraz nie będą przetwarzane dla celów innych aniżeli określone w niniejszej polityce prywatności.
1.6    Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w niniejszej polityce prywatności.
1.7    Wszelkie wewnętrzne procedury i zalecenia w oparciu, o które Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym z RODO.
1.8    Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników.
1.9    Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.
1.10    W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdą lub aktualności podanych przez Użytkownika Serwisu Administratorowi danych osobowych Administrator może zablokować profil Użytkownika Serwisu do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
1.11    Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowanie w Serwisie.

2.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1    Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników Serwisu, którzy zawierają z nim umowę dostawy produktów – imiona i nazwiska, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres dostawy posiłków (miejscowość, ulica, numer budynku i lokalu, kod wejścia do klatki), numer IP, firmę, adres firmy, NIP firmy.
2.2    Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 2.1 jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy przez Administratora. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy dostawy produktów. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu od weryfikacji danych osobowych Użytkownika Serwisu.
2.3    Podanie danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora w celach marketingowych (adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne.
2.4    Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu znajdującym się na stronie www.prosta38.pl pod zakładkami „Catering” oraz „Dania na wynos” są przetwarzane w celu złożenia zamówienia w Serwisie, przyjęcia tego zamówienia przez Administratora i jego realizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy dostawy produktów przez Administratora i jego pracowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2.5    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora także w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2.6    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone przez niego w mediach społecznościowych (m. in. Instagram, Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
2.7    Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej), którzy poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyrazili zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. Dane te są przetwarzane w celu wysyłania Użytkownikowi informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2.8    Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez czas korzystania z Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, natomiast dane osobowe Użytkowników, którzy zawarli umowę dostawy produktów za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane do upływu czasu na jaki została zawarta umowa na dostawę cateringu oraz jej wykonania przez obie strony.  Dane osobowe Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług są przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
2.9    Na zlecenie Administratora dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: dietetykom i kucharzom – w celu przygotowania diety; księgowym, biurom rachunkowym, dostawom usług płatności internetowych, prawnikom, pracownikom Administratora oraz osobom związanym z Administratorem umowami cywilnoprawnymi – w celu zaksięgowania i rozliczenia transakcji; dostawcom usług IT – w celu umożliwienia złożenia zamówienia przez Użytkownika i przyjęcia tego zamówienia przez Administratora; dostawcom produktów, kurierom – w celu dostarczenia produktów pod adres wskazany przez Użytkownika. Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu i nie mogą ich udostępniać. Przetwarzają one dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wyznaczonego przez Administratora.
2.10    Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wszystkie osoby fizyczne związane z nim stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną, jak również wszystkie inne podmioty, z którymi współpracuje dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

3.    PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

3.1    Użytkownik prawo do:
-  dostępu do własnych danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie,
-  kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
-  żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
-  żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,
-  sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
-  żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
-  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
3.2    Dla realizacji uprawnień wymienionych w punkcie 3.1 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez:
a)    wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej – prosta38@wp.pl,
b)    wysłanie do Administratora określonego żądania na piśmie na adres – ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn.
Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

4.    PLIKI „COOKIES”

4.1    Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, takim jak przykładowo komputer, smartfon, tablet. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.
4.2    Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć zakładkach „pomoc” przeglądarek internetowych.
4.3    Przy pierwszej wizycie w Serwisie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies
4.4    Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:
-  identyfikacja Użytkowników jako zalogowanych na stronie www.prosta38.pl
-  zapamiętywania produktów dodanych do zamówienia,
-  zapamiętywania danych wpisanych przez Użytkownika w zakładce „Catering”
-  dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika,
-  prowadzenia przez Administratora statystyk dotyczących ilości i cech składanych zamówień oraz analizowania przez Administratora aktywności Klientów w Serwisie.

5.    ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
5.1    Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 3.11.2020r.